Adelaide

1958 South Australia, South Australia
1928 Adelaide, South Australia
1939 Adelaide, South Australia
1939 Adelaide, South Australia
1940 Adelaide, South Australia
1941 Adelaide, South Australia
1941 Adelaide, South Australia
1950 South Australia, South Australia
1951 South Australia, South Australia
1952 South Australia, South Australia
1953 South Australia, South Australia
1954 South Australia, South Australia
1955 South Australia, South Australia
1956 South Australia, South Australia
1957 South Australia, South Australia
1959 South Australia, South Australia
1960 South Australia, South Australia
1966 South Australia, South Australia
1968 South Australia, South Australia
1969 South Australia, South Australia
1983 Adelaide, South Australia
1992 Adelaide, South Australia
1993 Adelaide, South Australia
1994 Adelaide, South Australia
1995 Adelaide, South Australia